38. ... Sacrifice

clothing, black, person, white, black and white,
Next