17 Things Women do πŸ’πŸΌπŸ’πŸΏπŸ’πŸ»πŸ’πŸ½ That Appears Clingy πŸ”— to Men πŸ‘ŽπŸΌ ...

Women get clingy sometimes. More often, we're not even clingy, we just do things that come off as clingy. I do it. Lyndsie does it. I bet a lot of you do it, too. It's not that we're possessive or insecure or anything like that, and you should always feel free to talk to your partner about your feelings. Discuss any insecurities you have in the relationship, talk about the things you need to make you feel comfortable, and don't worry if you do any of the things that women sometimes do that can make them seem clingy. Be aware of them, sure, and tone them down if you have to, but don't feel bad.

1. Texting All of the Time

(Your reaction) Thank you!

Women aren't the only ones who do this, of course, and not all women do. But sometimes some of us text a lot. It's mostly because we just like to be informed. We want to chat, we want to know what you're up to, we want to vent about our day, and yeah, maybe we'd like to know what's going on.

Please rate this article
(click a star to vote)